HOME    PREKEN    GETUIGENISSEN    VERHALEN    ROEMENIE    LINKS    CONTACT

 

    Waarom God?

    Hemel of Hel

    Bestaat God Wel?

    in 4 Stappen tot God

    De Veiling

    7 Up

 

De liefde van God.

Ik wil een vraag stellen: Waarom? Waarom is er zoveel lijden in deze wereld, als God een God van liefde is? Waarom kom je thuis en in je werk zoveel problemen tegen als God een God van liefde is. Mijn moeder leerde mij een vers uit de bijbel toen ik een kleine jongen was: (Joh 3:16)  

16 Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij

zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een

ieder, die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar

eeuwig leven hebbe.

Maar hoe kunnen we dat rijmen met de moeilijkheden en lijden in deze wereld.

Veel mensen dachten dat de val van het communisme in Oost-europa de oorlogen zouden wegnemen, en dat we wereldvrede zouden krijgen, dat onze problemen zouden zijn opgelost. Maar we hebben nog steeds oorlogen, we hebben nog steeds haat, we hebben nog steeds ziektes, eenzaamheid, psychische problemen, werkloosheid, racisme en hongersnood. En we vragen ons af   Waarom?

Sommige mensen geven zich over aan drugs of alcohol om te ontsnappen. Miljoenen mensen zijn depressief, en huilen het uit. De bodem is van de wereld af gevallen. En steeds meer mensen plegen zelfmoord.  Waarom?   Heb je er ooit over na gedacht er hier niet meer aan te denken?

Als je nergens anders meer aan kan denken, denk dan aan dit: God houd van jou. Hij houd zoveel van jou dat Hij zijn zoon gegeven heeft om te sterven en om jouw zonden mee te nemen aan het kruis.

De bijbel leert ons dat binnenin ons een geest, een ziel leeft. Dat is het deel van jouw dat voor eeuwig leeft, in de hemel of in de hel. En als je zelfmoord pleegt, dan stopt het niet. En beŽindigd alleen het leven van je lichaam. Maar je ziel, je geest leeft verder. En Jezus Christus wil graag dat je in de hemel komt leven.

Ik kan je niet bewijzen dat God leeft, maar dat wil niet zeggen dat Hij niet echt is. De Bijbel leert ons dat hij de schepper/maker is van het gehele universum. Hij maakte jou. En God laat zichzelf zien in de natuur, in zijn trouw en in het woord (bijbel). Hij laat zich ook zien in de persoon van Jezus Christus. De bijbel zegt dat: Hebr.:1:2.  

1 Nadat God eertijds vele malen en op vele wijzen

tot de vaderen gesproken had in de profeten,

heeft Hij nu in het laatst der dagen tot ons

gesproken in de Zoon,

2 die Hij gesteld heeft tot erfgenaam van alle dingen,

door wie Hij ook de wereld geschapen heeft.

God maakte ons. Hij kan ons ook herstellen. En velen van ons hebben wel een herstelbeurt nodig. Onze harten zijn gebroken. Onze gedachten zijn verward. We zijn ontmoedigd. Maar je kan tot God komen door Jezus Christus. Hij zal je herstellen en helpen.

De bijbel leert ons ook dat God nooit veranderd. De apostel Johannes schreef dat God (Joh 1:17).

17 want de wet is door Mozes gegeven, de genade en

de waarheid zijn door Jezus Christus gekomen.

Dat betekent dat God niet veranderd is.

God is ook een Heilige God. Ps 145:17

17 De Here is rechtvaardig in al zijn wegen, goedertieren

in al zijn werken.

Heilig betekent dat Hij nooit een zonde gedaan heeft en geen verkeerde gedachte heeft gehad. Hij is een rechtvaardig God.

Hij is ook een God van oordeel. De bijbel zegt (Heb 9:27) . 

27 En zoals het de mensen beschikt is, eenmaal te

sterven en daarna het oordeel,

 

Eens zullen we allemaal staan voor het oordeel van God. Elk geheime ding die we hebben gedaan zal geopenbaard worden.

Maar de bijbel leert ook dat God is liefde. En als je nergens anders meer aan kan denken denk dan dat God van je houd. Hij houd zoveel van jou dat Hij zijn zoon gegeven heeft om te sterven en om jouw zonden mee te nemen aan het kruis. Het kruis is jou oordeel. Maar Hij nam het oordeel van jou weg omdat Hij van je houdt.

God maakte man en vrouw. Hij plaatste ze in een prachtige paradijs (Gen 2: 16,17).

16 En de Here God legde de mens het gebod op: Van

alle bomen in de hof moogt gij vrij eten,

17 Maar van de boom der kennis van goed en kwaad,

daarvan zult gij niet eten, want ten dage, dat gij

daarvan eet, zult gij voorzeker sterven.

 

 Maar Adam en Eva luisterden naar de duivel en at van de verboden vrucht. Op hetzelfde moment kwam er een scheiding tussen God en de mens. Adam had gezondigd tegen God en begon een ziekte genaamd, zonde  Zijn kinderen erfden dezelfde ziekte. Het is overgegaan van generatie op generatie tot jou en mij toe. Of we nu leven in Amerika, in Rusland, Afrika, Azie of Europa, we zijn zondaren. We hebben Gods morele wet verbroken. We hebben gezondigd tegen Hem. De bijbel zegd (Rom 3:23).  

23 Want allen hebben gezondigd en derven de heerlijkheid

Gods,

Ik ben schuldig, Jij bent schuldig.

Onze zonden is de oorzaak van het lijden in deze wereld. Denk er eens over na, ons verdriet, onze eigenwijdheid, onze trots, onze lust, deze en ook andere zonden zijn de oorzaak van het lijden. En we kunnen er elke dag over lezen in de kranten en zien op de televisie.

Wil je Jezus Christus accepteren in je hart ?  Hij houd van jou en Hij wil dat je bij Hem komt leven in de hemel voor altijd.

 

 
   

 

 

© 2006 - All rights reserved Let Op De Raven 2006 ©
Deze site is het best te bekijken met Internet Explorer